Milyen ügyben segíthetek?Ingatlan adás/vétel

Ingatlan adás/vétel

Ingatlannak a földrészletet illetve az azon álló felépítményt (épületet) nevezzük. Használati célját tekintve az ingatlan lehet például lakás, lakóház, gazdasági épület, termőföld (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület, halastó) stb. Ügyvédként az ingatlanok  adás vételéhez,megszerzéséhez, birtokának védelméhez, jogi státuszának rendezéséhez, tulajdonjogának átruházásához kapcsolódóan nyújt teljes körű jogi szolgáltatást ügyfelei részére.

Ingatlan, lakás, családi ház vétele során friss tulajdoni lap ismerete nélkül ne tegyen se szóban, sem írásban nyilatkozatot! Amennyiben tulajdoni lapra vagy annak értelmezésre van szüksége forduljon hozzám bizalommal.

Ingatlan adásvételi szerződés esetén rugalmas időpontot tudunk biztosítani.
Cégjog

Cégjog

Kétségtelen, hogy a cégalapítás ma már akár szerződésminta segítségével is történhet. Ez a megoldás bár olcsó és egyszerű, legfeljebb az egyszemélyes vagy a szűk családi keretek között működő vállalkozásoknál lehet megfelelő választás. Többszemélyes cégeknél a viszonyok már bonyolultabbak, nagyobb kockázatot rejtenek magukban, ennél fogva részletesebb és előrelátóbb szabályozásuk indokolt. A cégekkel kapcsolatos jogi ügyekben az ügyvédi képviselet – kevés kivételtől eltekintve – kötelező. Tapasztalatainkkal cége életének valamennyi fázisában segítjük Önt, annak létesítésétől kezdve, szabályos működésének biztosításán keresztül egészen annak esetleges megszüntetéséig.
Munkajog

Munkajog

Felelős cégvezetőként Ön sem tekinthet el attól, hogy munkavállalóihoz fűződő jogviszonyát szakértők bevonásával alakítsa ki illetve rendezze. Ha pedig Ön munkavállaló, joggal tarthat igényt arra, hogy munkáját megbecsüljék és megfelelően díjazzák. Bár kétségtelen, hogy a munkaviszonyban a munkavállaló van kiszolgáltatottabb helyzetben, a jogi környezet és a bírói gyakorlat igyekszik ezt kompenzálni. Sérelem azonban mindkét felet érheti, és ekkor nem nélkülözhető a szakértő képviselet.

Vállalom mind a munkáltató és munkavállalók hatékony képviseletét már a peres eljárást megelőzően is!
Öröklés

Öröklés

Bár egyikünk sem szeret az elmúlásra gondolni, azt sem szeretnénk látni, hogy túlélő szeretteink az örökségünkön civakodnak, esetleg megkárosítják egymást. Mindez előrelátó gondoskodással könnyen elkerülhető. Legyen szó végrendeletről, tartási vagy öröklési szerződésről, az okiratnak szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a kívánt célt elérhesse. Vegye igénybe szakértő ügyvédi segítségemet akár örökléssel kapcsolatos okirat megszerkesztését tervezi, akár öröklési jogvitával kapcsolatos problémával került szembe. Vállalom jogi képviselet ellátását már a hagyatéki eljárás során is!
Házasság

Házasság

A házastársi-, élettársi együttélés nem pusztán egy érzelmi viszonyt, hanem gazdasági közösséget is jelent, jelenthet, és mint ilyen, nem nélkülözheti a racionális gondolkodást. Vagyonjogi megállapodás megkötésének különösen akkor van jelentősége, ha a felek jelentősen eltérő vagyoni-jövedelmi helyzetben lépnek kapcsolatra egymással, vagy egyikük vagyontárgyába közösen teljesítenek anyagi (vagy akár természetbeni) beruházást. A vagyoni viszonyaik rendezésére a feleknek nemcsak a kapcsolat létesítését megelőzően, hanem annak tartama alatt is bármikor lehetőségük van. Ez az előrelátás egy esetleges bontóper, különköltözés során nagyban hozzájárulhat a békés elváláshoz. Ügyvédként nemcsak vagyonjogi szerződések megszerkesztését vállalom, hanem, a házastársi, élettársi együttélés valamennyi vagyonjogi (ideértve például a tartásdíjjal kapcsolatos) kérdésében is állok ügyfeleim rendelkezésére.

A házassági kötelék felbontása (válás) során segítem és képviselem bíróság elött, hogy a válás a lehető leggyorsabban és „fájdalom mentesen” történjék. Segítem a megegyezést a gyermekek feletti szülői felügyelet, a kapcsolattartás, tartásdíj ill. a közös lakás használata tekintetében.
Büntetőjogi védelem

Büntetőjogi védelem

Ha Önt  szabálysértési ill. nyomozó hatóság elé idézik, kérem forduljon bizalommal hozzám.

Tudnia kell , hogy hatékony védelemre elsősorban a nyomozati szakban van lehetőség!!!
Követelés

Követelés

Sokszor vagyunk kénytelenek szembesülni azzal, hogy bizalmunkkal visszaélve károsítanak meg minket. Akár magánemberként adott baráti kölcsönről, akár egy vállalkozás keretén belül az üzletszerű működésből eredő kintlévőségről van szó, elsődleges célunk, hogy a pénzünket visszaszerezzük. Ennek sokszor gátja az adós fizetési képtelensége vagy akár hajlandóságának hiánya. Ugyanakkor megvannak azok a jogi eszközök is, amelyek körültekintő megválasztása esetén sikerrel vehetjük fel a harcot a vonakodó adóssal szemben.
Kártérítés

Kártérítés

Az élet számtalan területén szenvedhetünk károsodást, amely vagyonban bekövetkezett értékcsökkenésként, elmaradt haszonként, vagy személyes sérelemként jelentkezhet. Az új Polgári Törvénykönyv jelentősen átírta a kártérítési jog eddig kialakult gyakorlatát, az alapelv azonban változatlan: a károkozó az általa okozott kárt köteles megtéríteni. Ehhez nyújthatok szakértő segítséget az Ön számára.
Végrehajtás

Végrehajtás

A kötelezett együttműködésének hiányában a határozatban, ítéletben, szerződésben foglaltak érvényesítésére önálló eljárás; a végrehajtási eljárás szolgál. Megindítása alakszerűségekhez kötött, és lefolytatása is szabott jogi keretek között történik. Mivel az eljárás költségeit a végrehajtást kérőnek kell előlegeznie, célszerű a megindítás előtt a megtérülési esélyeket is figyelembe venni. Ebben, valamint a végrehajtási eljárás során a kérelmezői érdekek érvényesítésében és képviseletében nyújthatok az Ön számára szakértő segítséget.
Perbeli képviselet

Perbeli képviselet

A jog világában nem szokatlan jelenség az, hogy a magatartás és a joghatás nem ugyanahhoz a jogalanyhoz fűződik, a magatartás és a joghatás mint két félgömb elválik egymástól, a magatartást kifejező személyében, illetve vagyonában nem következik be változás, ez utóbbi annak a személyében, illetve vagyonában áll be, aki a szándékolt joghatás elérésére magatartást közvetlenül nem fejtett ki.” A képviselet lényegét – az anyagi és eljárásjogra egyaránt érvényesen – úgy fogalmazhatjuk meg, mint más nevében és érdekében való fellépést, helyettesítést jogilag releváns cselekedetekben. Az anyagi jogi képviselet a jognyilatkozatok megtételében vagy elfogadásában való helyettesítést jelenti, míg az eljárásjogi képviselet a más helyett történő perbeli tevékenységet.
Szerződések

Szerződések

A legegyszerűbbnek tűnő ügyletnél sem tekinthetünk el az alapos előkészítéstől, a lehetséges következmények és kockázatok mindenre kiterjedő elemzésétől és kezelésétől. Üzletszerű működés mellett mindez elengedhetetlen, de magánszemélyek egymás közötti ügyleteinél is nagyon drágának bizonyulhat a korábban olcsónak tűnő megoldás.  A legkülönbözőbb szerződéstípusok megszerkesztését, véleményezését vállalom, de tanácsadásért is fordulhat hozzám.Gyakran tapasztalom, hogy egy internetről letöltött, a felek által átszerkesztett szerződésből adódnak jogviták, értelmezési eltérések. Ha nem ismerjük az interneten keringő különböző szerződés minták jogi tartalmát nagy bajba kerülhetünk , sokba kerülhet jogvita esetén. Kérjen ügyvédi tanácsot !!!
Szomszédjog

Szomszédjog

A tulajdonosnak azt a kötelességét, hogy tartózkodjék más, különösen szomszédai szükségtelen megzavarásától, más joggyakorlásának megsértésétől vagy veszélyeztetésétől: szomszédjognak nevezzük. Fogalmaz a Ptk. kommentárja.

A Ptk. által nevesített szomszédjogokon  ( földtámasz joga, szomszédos telek igénybe vétele ) kívüli további szomszédjogokról szóló rendelkezéseket találunk más jogszabályokban. pl. tilosban talált állat, gyümölcs felszedés,áthajló ágak és átnyúló gyökerek,kerítés, mezsgye használata ,benapozás, kilátás, stb.

Sajnálatos módon  – többek között – a felek jogszabályi ismeretének hiánya miatt az ingatlanokkal kapcsolatos jogviták egy része a szomszédjogok megsértéséből adódik.

 
Közigazgatás

Közigazgatás

Nincs olyan ember, aki ne lenne alanya, ügyfele, nem ritkán elszenvedője valamilyen hatóság eljárásának. Sokan úgy vélik, hogy az Állam végrehajtó hatalmát képviselő közigazgatási szervezetben csupán porszemek, akiknek esélyük sincs az őket ért méltánytalanságot kiküszöbölni. Nos, ez azért nincs teljesen így. A közigazgatás jogalkalmazó szervezetrendszer, vagyis jogilag szabályozott keretek között kell(ene) működnie és jogilag megalapozott döntéseket kell(ene) hoznia. Ha hibázik, akkor ez rajta számon kérhető és a hiba – optimális esetben – orvosolható. Az igényérvényesítés azonban nem érzelmi-igazságérzeti alapon történhet, hanem csak és kizárólag jogi alapon. Ehhez szakemberre van szükség. Várom megtisztelő megkeresését.
Társasházak

Társasházak

Sajnos ritka az olyan társasházi közösség, ahol a konfliktusokat kompromisszummal rendezik. Nem fizető, vagy a kulturált együttélési normák betartására képtelen tulajdonostárs a legtöbb társasházban akad. A velük szemben való eljárás komoly kihívások elé állítja a közös képviselőt és a többi tulajdonost. Az is előfordul, hogy mi érezzük magunkra nézve sérelmesnek a többség által meghozott döntést. Ilyen esetekben, vagy ha csak a társasház alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának vagy egyéb belső normáinak a megszerkesztése, módosítása szükséges, forduljon hozzám bizalommal  bizalommal. Az Ön számára sérelmes és az alapító okirat vagy a szervezeti és működési szabályzat megsértésével hozott határozatok  megsemmisítését – 60 napon belül – a bíróságtól lehet kérni. • egyéni ügyvéd
 • ügyvéd Győr-Moson-Sopron
 • soproni jogász
 • ügyvéd
 • soproni prókátor
 • Győr-Moson-Sopron megye
 • soproni ügyvéd
 • prókátor
 • Ákos ügyvéd
 • jogász
 • egyéni ügyvéd Sopron
 • ügyvéd Sopron
 • prókátor Sopron
 • védőügyvéd Sopron


© Copyright drhorvathakosugyved.hu 2016 - 2024